سخنان مدیرعامل شرکت امرتات شیمی

اهداف شرکت از دیدگاه مهندس مرادی مهندس مرادی ، مدیر عامل شرکت امرتات شیمی در خصوص اهداف شرکت اینچنین فرمودند : دوستی و برادری خانواده شرکت امرتات شیمی که حاصل همکاری و ایستادگی در مقاطع سخت می باشد در صنعت کشور مثال زدنی است و اینجانب به عنوان مدیر عامل شرکت بر این باور هستم […]